fbpx
0369 10 10 10 office@tntcomputers.ro

Digitalizare IMM-uri în România

Digitalizare IMM-uri în România

Prin Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2- TIC pentru o economie digitală competitivă

Prioritatea de investiții 2B- Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC

Obiectiv specific OS 2.2 Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitate economică

Acțiunea 2.2.2 Digitalizarea IMM-urilor

 

OBIECTIVE DIGITALIZARE IMM

În timp ce Revoluția digitală s-a produs la nivel global, criza COVID-19 a dus la recunoașterea larga a importanței transformării digitale pentru economie. Conform studiilor efectuate de către Banca Europeana de lnvestiții, companiile extrem de digitalizate au făcut față mult mai ușor crizei decât cele nedigitalizate. Pornind de la aceasta experiență, este esențial pentru economia românească accelerarea transformării digitale și construirea unei economii mai puternice, mai ecologice si mai reziliente. Acest lucru este valabil în special pentru întreprinderile mici si mijlocii, care din cauza nivelului ridicat de vulnerabilitate la șocurile de cerere si oferta, au fost afectate in mod disproporționat de criza. Astfel, a fost identificată aceasta oportunitate – pentru recuperarea si creșterea economică viitoare prin digitalizare.

Colegul nostru Bogdan Samu vă stă la dispoziție la adresa de email bogdan.samu@tntcomputers.ro

Solicită mai multe informații pe email, noi te contactăm!

 

Apelul de proiecte are ca scop final :

  • Digitalizarea IMM din alte sectoare de activitate decât TIC;
  • Creșterea competitivității IMM și dinamizarea sectorului TIC
Beneficiarul finanțării nerambursabile al prezentului apel de proiecte– este reprezentat de Agențiile de Dezvoltare Regionale (ADR) semnatare ale contractului de finanțare cu OIPSI. ADR-urile, in calitate de subadministratori ai schemei de minimis vor acorda sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea IMM-urilor (din alte sectoare de activitate decât TIC, aflate în zonele de dezvoltare geografica specifice) prin încheierea de contracte de subvenție cu acestea, denumite în continuare beneficiari de ajutor de minimis.

IMM-urile nu vor putea cere direct fondurile europene de la Ministerul Fondurilor Europene, ci mai întâi banii vor fi solicitați de Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) pentru fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. Aceste ADR-uri vor fi subadministratori ai schemei de ajutor de minimis pentru IMM. Abia apoi, aceste ADR-uri vor lansa propriile apeluri și vor chema firmele să se înscrie să poată obține fondurile de câte 30.000-100.000 de euro fiecare.

ADR-urile vor depune proiecte în sistemul MySMIS2014 (NU IMM-urile depun proiecte în MySMIS), pentru a deveni subadministratori ai schemei de ajutor minimis pentru IMM. Până la finalul anului 2020, aceste proiecte ale ADR-urilor vor fi aprobate de MFE (Autoritatea de Management a Programului Operașional Competitivitate) și apoi ADR-urile vor începe implementarea.

GRUP ȚINTĂ:

 

IMM-uri ce doresc finanțare pentru achizitionarea de echipamente si servicii IT&C, necesare digitalizării activitatii curente.
În vederea atingerii grupului țintă prin selectarea aplicațiilor de proiecte depuse de aceștia, subadministratorul schemei de minimis va respecta următoarele condiții:
1. Nu vor putea fi selectate în vederea finanțării aplicatii de proiecte ce se adresează activităților economice enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis pentru Digitalizarea IMM-urilor.
2. Perioada de implementare a acestora va fi de maxim 9 luni, fără posibilitatea prelungirii
3. Suma maxima finanțată pe aplicație de proiect selectata este de 100.000 euro,suma minima finanțată este de 30.000 euro
4. Beneficiarii acestor aplicații de proiecte (IMM-urile) trebuie să aibă sediul social și să implementeze proiectul în regiunea de dezvoltare în care aplică
5. Aplicațiile de proiecte evaluate vor fi supuse aprobării unui comitet, constituit la nivelul subadministratorului schemei  de minimis
6. Comitetul va propune/va respinge la finanțare aplicațiile de proiecte evaluate pe baza criteriilor de evaluare care vor asigura principii și criterii transparente și nediscriminatorii
7. Doar pentru aplicațiile de proiecte aprobate de către acest comitet se va acorda sprijin financiar în cadrul proiectului
8. Subadministratorul schemei de minimis va selecta cel puțin 120 de aplicații de proiecte depuse de IMM-uri ce doresc finanțare pentru achiziționarea de echipamente si servicii IT&C, necesare digitalizării activității curente.
Bugetul total disponibil va fi de 105 milioane de euro (din fonduri UE și de la bugetul de stat), din care 100 de milioane de euro vor ajunge la IMM-uri.

 

IMM-urile vor avea la dispoziție o perioadă de implementare de maximum 9 luni a proiectelor de investiții.

 

Principalele condiții de eligibilitate a IMM-urilor beneficiare includ:

  • sunt firme înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • se încadrează în una din categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, la data depunerii cererii de finanțare și la data semnării contractului de finanțare. (Criterii de încadrare a IMM – aici).
  • nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):

a) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de ANAF
b) mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;

  • nu a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare;
  • nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul Cererii de finanţare, derulate în ultimii 5 ani;
  • nu intră în categoria de „întreprindere aflată în dificultate”.
  • nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
  • au sediul social și implementarea proiectului se realizează în regiunea de dezvoltare în care depun proiectul.

Colegul nostru Bogdan Samu vă stă la dispoziție la adresa de email bogdan.samu@tntcomputers.ro

Solicită mai multe informații pe email, noi te contactăm!

 

Pentru beneficiarii finali (IMM-urile targetate) ai Programului Digitalizare IMM, cheltuielile eligibile includ următoarele:

 

a)    Cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicația de proiect;

b)    Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea aplicației de proiect;

c)    Cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării aplicației de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;

d)    Cheltuieli aferente achiziționării/realizării unui website de prezentare a companiei;

e)    Cheltuieli aferente închirierii unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii “.ro”;

f)    Cheltuieli aferente închirierii soluției de semnătură electronică;

g)    Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;

h)    Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic;

i)    Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect);

j)    Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și cel care va asigura mentenanța;

k)    Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC).

 

TNT Computers- Digitalizare IMM-uri

 

TNT Computers SRL susține și vine în întâmpinarea IMM-urilor cu soluții tehnice, servicii și consultanță privind accelerearea DIGITALIZĂRII prin intermediul acestui Program: Axa prioritară 2- TIC pentru o economie digitală competitivă

Echipa noastră de specialiști se alătură inițiativei Digitalizarea IMM-urilor și vă poate propune soluții customizate, compatibile cu necesitățile și cheltuielile eligibile din cadrul programului de digitalizare.

Colegul nostru Bogdan Samu vă stă la dispoziție la adresa de email bogdan.samu@tntcomputers.ro

Solicită mai multe informații pe email, noi te contactăm!

Ghidul aferent este disponibil AICI

Digitalizare IMM-uri în România